Φοίτηση – Βαθμολογία Μαθητών

Πόσες απουσίες μπορεί να έχει κάνει ένας μαθητής και  η φοίτησή του να είναι επαρκής;

  1. Όταν ο μαθητής έχει λιγότερες από 64 απουσίες (δικαιολογημένες & αδικαιολόγητες).
  2. Όταν λιγότερες από 114 απουσίες αλλά όλες οι απουσίες πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες.
  3. Όταν έχει περισσότερες από 114 και όχι πάνω από 164 συνολικά απουσίες, οι πάνω από τις 64 να είναι δικαιολογημένες και ο γενικός μέσος όρος προφορικής βαθμολογίας στα 3 τρίμηνα σε όλα τα μαθήματα να είναι τουλάχιστον 15 και η διαγωγή του κοσμιοτάτη.

Με πόσες απουσίες παραπέμπεται ένας μαθητής σε ολική εξέταση το Σεπτέμβριο;

  1. Όταν έχει πάνω από 114 και όχι περισσότερες από 164 συνολικά απουσίες, με δικαιολογημένες όλες τις απουσίες πάνω από τις 64 και με γενικό μέσο όρο προφορικής βαθμολογίας λιγότερο από 15.
  2. Όταν έχει πάνω από 164 και όχι περισσότερες από 214 συνολικά απουσίες, με δικαιολογημένες όλες τις απουσίες πάνω από τις 64 και με γενικό μέσο όρο προφορικής βαθμολογίας μεγαλύτερο ή ίσο με 15 και διαγωγή κοσμιοτάτη.

Με πόσες απουσίες απορρίπτεται ένας μαθητής και επαναλαμβάνει τη φοίτηση στην ίδια τάξη;

  1. Όταν έχει πάνω από 64 συνολικά αδικαιολόγητες απουσίες.
  2. Όταν έχει περισσότερες από 214 συνολικά απουσίες.
  3. Όταν έχει περισσότερες από 164 συνολικά απουσίες, οι πάνω από τις 64 είναι μεν δικαιολογημένες αλλά δεν καλύπτεται το βαθμολογικό όριο όπως αναφέρεται παραπάνω ή η διαγωγή του δεν είναι κοσμιοτάτη.

Πως μπορώ να δικαιολογήσω απουσίες του παιδιού μου;

  1. Η δικαιολόγηση απουσιών γίνεται μόνο με βεβαίωση του κηδεμόνα στο σχολείο, το αργότερο 10 μέρες μετά την απουσία.
  2. Ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει μέχρι 2 συνεχόμενες μέρες απουσίες και το πολύ μέχρι 10 μέρες το χρόνο. Για τη δικαιολόγηση  απουσιών πέραν των 2 ημερών απαιτείται ιατρική γνωμάτευση.

 Πότε ο μαθητής προάγεται ή απολύεται

1.   Όταν σε κάθε Μάθημα ( Ομάδα ΑΓ και ΒΓ ) έχει βαθμό τουλάχιστον δέκα ( 10 ).

Ειδικά γιά αλλοδαπούς ο ανωτέρω βαθμός αντιστοιχεί στη βαθμολογική τους βάση όπως προβλέπεται από το ΠΔ 182/84 άρθρο 3 , παρ.2,3.

 2.  Όταν σε ένα Μάθημα ή μέχρι και τέσσερα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτά ( Ομάδα ΒΓ ) έχει βαθμό κάτω του δέκα ( 10 ) αλλά ο μέσος όρος όλων των μαθημάτων ( Ομάδα ΑΓ και Ομάδα ΒΓ ) είναι τουλάχιστον δέκα ( 10 ) πλήρες.

Ειδικά γιά αλλοδαπούς 1ης χρονιάς με 2 χρόνια συνεχούς παρακολούθησης σε σχολείο του εξωτερικού, ο μέσος όρος μειώνεται σε 8.

3.  Όταν σε ένα Μάθημα ή μέχρι και τέσσερα μαθήματα που εξετάζονται γραπτά ( Ομάδα ΑΓ ) έχει βαθμό κάτω του δέκα ( 10 ) αλλά ο μέσος όρος όλων των μαθημάτων που εξετάζονται γραπτά ( Ομάδα ΑΓ ) είναι τουλάχιστον δεκατρία ( 13 ) – δηλαδή  δώδεκα και μισό ( 12 1/2  ).

Ειδικά γιά άτομα με ειδικές ανάγκες το ανωτέρω όριο μειώνεται σε 11 1/2.

Ειδικά γιά αλλοδαπούς 1ης χρονιάς με 2 χρόνια συνεχούς παρακολούθησης σε σχολείο του εξωτερικού, ο μέσος όρος μειώνεται σε 10.

Ειδικά γιά αλλοδαπούς 2ης χρονιάς με 2 χρόνια συνεχούς παρακολούθησης σε σχολείο του εξωτερικού ή αλλοδαπούς με ένα έτος παρακολούθησης σε σχολείο του εξωτερικού, ο μέσος όρος μειώνεται σε 11 1/2.

4.  Όταν σε ένα Μάθημα ή μέχρι και τέσσερα μαθήματα των Ομάδων ΑΓ και ΒΓ έχει βαθμό κάτω του δέκα ( 10 ) και ισχύουν αντιστοίχως οι παραπάνω διατάξεις για τα μαθήματα κάθε Ομάδας.

Ειδικά γιά αλλοδαπούς 1ης χρονιάς με 2 χρόνια συνεχούς παρακολούθησης σε σχολείο του εξωτερικού, οι μέσοι όροι μειώνονται σε 8 και 10 αντιστοίχως.

Ειδικά γιά αλλοδαπούς 2ης χρονιάς με 2 χρόνια συνεχούς παρακολούθησης σε σχολείο του εξωτερικού ή αλλοδαπούς με ένα έτος παρακολούθησης σε σχολείο του εξωτερικού, οι μέσοι όροι ορίζονται σε 10 και 11 1/2 αντιστοίχως.

 

Πότε ο μαθητής παραπέμπεται

1.  Όταν δεν συμβαίνει καμία από τις περιπτώσεις προαγωγής και υστερεί σε ένα έως τέσσερα Μαθήματα.

2.  ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΚΛΑΔΟΥΣ

Εγκύκλιοι ΥΠΕΠΘ Γ2 / 2839 – 25/5/1994 & Γ2 / 3344 – 17/5/1995

Όταν ο μαθητής υστερεί σε κλάδους όχι του ιδίου Μαθήματος , αλλά ανεξαρτήτων Μαθημάτων και εξάγεται απορριπτικό αποτέλεσμα – επειδή ισχύουν γι΄ αυτό οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 182/84 (βλ. παρακάτω ΠΟΤΕ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ) – , τότε ανά δύο οι κλάδοι των ανεξάρτητων Μαθημάτων θα θεωρηθούν σαν ένα Μάθημα.

Πότε ο μαθητής απορρίπτεται

Όταν ο βαθμός του σε περισσότερα των τεσσάρων μαθημάτων είναι μικρότερος του δέκα(10).

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΚΛΑΔΟΥΣ :

Π.Δ. 447 / 1993 Άρθρο 3 (Φ.Ε.Κ. 185, τ.Α΄)

Στην περίπτωση που εξάγεται απορριπτικό αποτέλεσμα σε κλάδο μαθήματος και ο βαθμός στο μάθημα ως μέσος όρος των βαθμών των δύο κλάδων είναι επίσης απορριπτικός, τότε ο μαθητής παραπέμπεται μόνο στον κλάδο του μαθήματος που υστέρησε.

 

Κατηγορίες μαθημάτων Γυμνασίου

ΑΓ : Γραπτώς εξεταζόμενα Μαθήματα

ΒΓ:  Μη Γραπτώς εξεταζόμενα Μαθήματα

Προσοχή στην Πληροφορική της Γ΄ Τάξης – ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΠΤΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ