Προγραμματισμός Υπολογιστών

Ουσιαστικά είναι ένα σύνολο διαδικασιών σύνταξης ενός υπολογιστικού προγράμματος. Θεμελιώδη ρόλο στον υπολογιστικό προγραμματισμό διαδραματίζουν οι χιλιάδες διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού(C, C++, Java, Python, Lisp…).

Ο πηγαίος κώδικας του προγράμματος, το κείμενο δηλαδή που έχει συνταχθεί σε μια γλώσσα προγραμματισμού, πρέπει στη συνέχεια να μεταφραστεί σε γλώσσα μηχανής από εξειδικευμένο λογισμικό(μεταγλωττιστή), ώστε να είναι σε θέση να εκτελεστεί από τον υπολογιστή.

Το παρακάτω πρόγραμμα είναι σε κώδικα Python. Δίνεις ακέραιους αριθμούς και ο υπολογιστής, σου βγάζει το μικρότερο και το μεγαλύτερο αριθμό!

Μπορείτε να το «τρέξετε» αν μπείτε στο http://repl.it/languages/Python

και κάνετε αντιγραφή – επικόλληση τον παρακάτω κώδικα με τη μορφοποίηση στην εικόνα!program-300x136

print «»»MIN – MAX
\nwhen you want to stop, please enter ’0′\n»»»

mylist = []

def numbers():
try:
num = True
while num:
num = raw_input(«Enter an integer: «)
num = int(num)
my = mylist.append(num)
if num == 0:
print «\n»
except ValueError:
print «%s is not a number\ntry again\n» % num

numbers()

numbers()

min_1 = min(mylist[:-1])
max_1 = max(mylist[:-1])

print «The smallest number is %d» % min_1
print «The biggest number is %d» % max_1

 

Προσωπικά, βλέπω τον προγραμματισμό ως ένα παιχνίδι, ένα πρόβλημα που χρειάζεται μία λύση και με βάση τα δεδομένα/ζητούμενα που έχουμε κατασκευάζουμε αντίστοιχα και έναν αλγόριθμο.

Θεωρητικά, είναι πιο εύκολο να μάθει κανείς προγραμματισμό εάν κατά την πρώτη επαφή του με το αντικείμενο σχηματίσει θετική και αισιόδοξη γνώμη. Επιπλέον, σημαντικό προτέρημα είναι και η καλή γνώση μαθηματικών και αγγλικών! Οι καλοί προγραμματιστές είναι κυρίως μαθηματικά μυαλά, διορατικοί και καινοτόμοι άνθρωποι καθώς επίσης και υπομονετικοί, διότι κανείς δεν έγινε ένας άριστος προγραμματιστής σε δύο μέρες!!